Du er her:   >   Forside   >   Sektioner   >   Seniorklubben   >   Vedtægter
 

Vedtægter

§ 1 NAVN OG TILHØRSFORHOLD 


Klubbens navn er Plastindustriens Senior Klub. Forkortelsen PSK kan anvendes.
 
Nedenfor er anvendt Klub eller Klubben som synonym for Plastindustriens Senior Klub. Tilsvarende er Plastindustrien anvendt som synonym for Plastindustrien i Danmark.
 
Klubben har ingen juridisk tilknytning til Plastindustrien i Danmark, men dens admini­stration og sekretariatsfunktion varetages af denne forening. Såfremt Plastindustrien ikke kan acceptere Klubbens aktiviteter, kan den opsige samarbejdet efter et forud­gående møde om sagen.
 
§ 2  FORMÅL
 
Klubbens formål er at være samlingssted for personer, der har et årelangt tilhørsforhold til den danske plastbranche, og som helt eller delvis har trukket sig tilbage fra aktiv erhvervsudøvelse.
 
Dette formål skal opfyldes ved arrangementer med kollegialt og kammeratligt samvær.
 
§ 3  MEDLEMMER
 
Som medlemmer af Klubben kan optages personer, som opfylder de i § 2 beskrevne betingelser, og som har været ansat i virksomheder, der har været medlem af Plast-Sammenslutningen, Plast-Industriens Arbejdsgiverforening eller Plastindustrien i Danmark
 
Desuden kan bestyrelsen godkende optagelse af andre personer, som ligeledes opfyl­der de i § 2 beskrevne betingelser, og hvis virke skønnes at have været af væsentlig betydning for plastindustrien.
 
§ 4  INDMELDELSE
 
Anmodning om optagelse foretages skriftligt og stiles til Plastindustriens Senior Klub, c/o Plastindustrien i Danmark.
 
Klubbens bestyrelse træffer afgørelse om, hvorvidt optagelsesbetingelserne er opfyldt. Klubbens bestyrelse kan nægte optagelse af personer, som ved deres handlemåde har skadet branchens eller Klubbens interesser.
 
I tvivlstilfælde optages spørgsmålet på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor sagen afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
 
§ 5  UDMELDELSE
 
Udmeldelse kan ske skriftligt til Klubbens bestyrelse og stiles til Plastindustriens Senior Klub, c/o Plastindustrien i Danmark.
 
§ 6  EKSKLUSION
 
Klubbens bestyrelse kan suspendere et medlem, såfremt medlemmet ikke overholder Klubbens vedtægter eller de på en generalforsamling vedtægtsmæssigt vedtagne be­slutninger eller på anden måde optræder ukollegialt.
 
Suspensionen behandles på den førstkommende ordinære generalforsamling, der tager stilling til, om det pågældende medlem skal ekskluderes.
 
Eksklusion af et medlem kan kun ske, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen repræ­senterede stemmer går ind herfor. Med eksklusion bortfalder alle rettigheder i og ethvert krav til Klubben.
 
§ 7  GENERALFORSAMLINGER
 
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle Klubbens anliggender.
 
Klubben afholder en årlig generalforsamling og kan afholde ekstraordinære generalfor­samlinger.
 
Ved generalforsamlinger vælges en dirigent uden for bestyrelsen til at lede forhand­lingerne.
 
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
 
Klubbens bestyrelse træffer beslutning om stedet for generalforsamlingen.
 
§ 8  ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER
 
Den ordinære generalforsamling afholdes i 2. kvartal. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for det forløbne år samt forslag til kontingent. 
4. Valg af bestyrelse i henhold til § 12
5. Valg af bestyrelsessuppleant
6. Valg af kritisk revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med regnskab, navnene på afgående bestyrelsesmedlemmer samt ordlyden af eventuelle forslag.
Forslag fra medlemmerne skal – for at blive optaget på dagsorden – sendes til Plastin­dustriens Senior Klub senest 14 dage før afholdelsen.
 
§ 9  EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nød­vendigt, eller når mindst 1/3 af Klubbens medlemmer skriftligt indsender begæring herom, ledsaget af en redegørelse for de forslag, der ønskes behandlet.
 
Den ekstraordinære generalforsamling, der indvarsles og afvikles på samme måde som den ordinære generalforsamling, afholdes senest to måneder efter, at bestyrelsen har modtaget begæring herom.
 
§ 10  MØDE- OG STEMMERET
 
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
 
Ethvert medlem kan afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem.
 
§ 11  AFSTEMNINGSREGLER
 
Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed, jævnfør dog §§ 6 og 15.
 
Til vedtagelse af en vedtægtsændring kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberet­tigede medlemmer er til stede eller repræsenteret, og at mindst 2/3 af de afgivne stem­mer er for forslaget. Såfremt en vedtægtsændring vedtages med fornøden majoritet, uden at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer har været til stede eller repræ­senteret, indkaldes til ny generalforsamling, som da kan vedtage vedtægtsændringen med den foreskrevne majoritet, uanset antallet af tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer.
 
Afstemningerne på generalforsamlingen foretages ved håndsoprækning af de stemme­berettigede.
 
Skriftlig afstemning kan dog kræves, såfremt det ønskes af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer.
 
§ 12  BESTYRELSE
 
Klubbens bestyrelse har den styrende myndighed i alle Klubbens anliggender.
 
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter.
 
Klubbens bestyrelse er ulønnet og vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at der hvert år afgår to/tre medlemmer. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 
Udtræder i årets løb medlemmer af bestyrelsen, indtræder i stedet én på generalfor­samlingen valgt suppleant.
 
Bestyrelsen konstituerer sig i sit første møde efter generalforsamlingen ved valg af formand og næstformand.
 
Bestyrelsen holder møde, så ofte den finder det ønskeligt.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
 
Suppleanterne er berettiget til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemme­ret.
 
Over bestyrelsesmøderne føres protokol, der fremlægges ved møderne.
 
Klubbens bestyrelse tegnes af formanden – eller af næstformanden, hvis formanden er forhindret heri.


§ 13  KONTINGENT
 
Kontingentet til Plastindustriens Senior Klub vedtages på generalforsamlingen.
 
§ 14  REGNSKAB M.V.
 
Regnskabsåret følger kalenderåret.
 
Klubbens midler må kun anvendes til de af bestyrelsen under ansvar over generalfor­samlingen vedtagne formål.
 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for et eventuelt underskud, som Klubbens besty­relse på den førstkommende generalforsamling skal stille forslag til at få dækket.
 
Regnskabet skal gennemgås og godkendes af den på generalforsamlingen valgte kritiske revisor.
 
§ 15  SEKRETARIATET
 
Plastindustrien i Danmark varetager Plastindustriens Senior Klubs sekretariat, og fore­står hermed Klubbens administration, udsendelse af mødeindkaldelser og bogføring.
 
Klubbens medlemmer modtager den samme information og kan deltage i de samme arrangementer som Plastindustrien i Danmarks ekstraordinære medlemmer, uden at have stemmeret på Plastindustrien i Danmarks generalforsamling.
 
§ 16  OPLØSNING
 
Vedtagelsen af Klubbens ophævelse kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret, og vedtagelsen sker med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Såfremt opløsning af Klubben vedtages med fornøden majoritet, uden at ¾ af medlemmerne har været til stede eller repræsenteret, indkaldes til ny generalforsamling, som da kan vedtage opløsningen med den foreskrevne majo­ritet, uanset antallet af tilstedeværende eller repræsenterede medlemmer.
 
Samtidig tages beslutningen om anvendelse af Klubbens eventuelle formue, opgjort efter behørig saldokvittering fra Plastindustrien i Danmark.
 
Ophævelsen gennemføres og administreres af et likvidationsudvalg på tre medlemmer, valgt af den generalforsamling, på hvilken det besluttedes at ophæve Klubben.
 
Vedtaget på den Stiftende Generalforsamling den 20. juni 1990. Senest ændret på Generalforsamlingerne den 5. maj 2004 og 12. maj 2005.


Del denne sideModtag nyheder fra Plastindustrien


Plastindustrien giver dig muligheden for at få nyheder om præcis de emner, som er relevante dig for.

Du kan se endnu flere muligheder og læse mere om de enkelte nyhedsbreve her.

Nyhedsbrevet der giver dig det samlede overblik

Til pressen fra Plastindustrien

Presseklip. Det skriver andre medier om plast og plastbranchen

Følg med i udviklingen på miljøområdet

Nyheder fra de danske plastvirksomheder

Få en mail, når der er ledige jobs i branchen

Vores miljøchef blogger om plast, kemi og forbrugerspørgsmål

Navn

E-mail


Om os

 

Plastindustrien arbejder blandt meget andet for at udvide befolkningens kendskab til plast og styrke branchens konkurrenceevne og omdømme. 
 

Kontakt os

 

Vesterbrogade 1E, 3.
1620 København V
Mail: pd@plast.dk
Telefon: 3330 8630